PreviousNextKENYA / Rothchild's Giraffe
November 2011
Photo © Gina Nichol
    www.sunrisebirding.com
Rothchild's Giraffe by Gina Nichol