PreviousNextKENYA / Blue Monkeys
November 2011
Photo © Gina Nichol
    www.sunrisebirding.com
Blue Monkeys by Gina Nichol.