Kenya 2006 - Vervet Monkey  Photo © Gina Nichol    Back>  Next> Vervet
Back to Sunrise Birding>