PreviousNextKENYA - Grevy's Zebra (left) and Common Zebra
July 2012
Photo © Gina Nichol
    www.sunrisebirding.com
Grevy's & Common Zebras. Photo by Gina Nichol.